Η ιστορία του σχολείου

5o Δ. Σχολείο Καρδίτσας

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1933 όπως φαίνεται από απόσπασμα της εφημερίδας «Καρδίτσα», ενώ το κτίριο άρχισε να κατασκευάζεται στο σημερινό οικόπεδο από το 1927.

ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Ε! ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ( ΣΤΡΑΤΩΝΩΝ)

Εφημερίδα «Καρδίτσα», Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 1933

Χθες και περί ώραν 11 π.μ. ετελέσθησαν τα εγκαίνια του Ε Δημ. Σχολείου Στρατώνων ενώπιον πλήθους γονέων και κηδεμόνων της ανωτέρω συνοικίας μεταξύ των οποίων συγκρατούμε τα ονόματα τα κάτωθι: κ. Χ. Παλαμιώτου μετά της κυρίας του και δίδος θυγατρός του, κ. Γ. Πράντζου μετά της κυρίας του, κ. Αναγνώστου συμβολαιογράφου, κ. Σερ. Μπαζιάνη, κ. Σερ. Ντότσικα,  κ. Β. Κατσαρού, κ. Δημητρίου Καραγκουνάκη, κ. Δημ. Κασιούρα γυμναστού, κ. Γ. Ανδρέου, κ. Πρίτσα.

Μετά την τέλεσιν του αγιασμού ωμίλησεν ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Κωσταντός αναπτύξας το ρόλον που έπαιξεν το σχολείον από αρχαιοτάτων χρόνων καταστήσαν καταστήσαν την Ελλάδα κοιτίδα του πολιτισμού την μετέπειτα ιστορικήν του δράσιν κατά τους χρόνους του τουρκικού ζυγού και τέλος την σημασίαν αυτού διά το μέλλον ενός εκάστου κράτους και την εξέλιξιν του πολιτισμού.

 Εν συνεχεία ο κ. Κωνσταντός ανεφέρθη εις τα πλεονεκτήματα των νέων διδακτηρίων μη παραλείψας να σημειώση και τας υπαρχούσας ελλείψεις των διά την εξουδετέρωσιν των οποίων παρεκάλεσεν να φανούν αρωγοί και ένας έκαστος εκ των γονέων και κηδεμόνων.

 Μετά τον κ. Κωνσταντόν τον λόγον έλαβεν ο Δήμαρχός μας κ. Αλλαμανής τονίσας την σημασίαν του καλού σχολείου διά την μαθητιώσαν νεολαίαν εις χείρας της οποίας  στηρίζεται το μέλλον της πατρίδος μας.

 Κατόπιν ωμίλησεν ο καθηγητής κ. Αθαν. Δάλλας ειπών ότι η ανέγερσις νέων διδακτηρίων είναι αληθές έργον πολιτισμού και πρέπει να είμεθα ευτυχείς διότι και οι τοίχοι ακόμη του καλού σχολείου επιδρούν εις την διάπλασιν των μαθητών. Αναφερόμενος κατόπιν εις τας υπαρχούσας ελλείψεις παρότρυνε τους παρευρισκομένους να φανούν και αυτοί πρόθυμοι εις την συμπλήρωσίν των.

 Μετά ταύτα προσφέρθηκαν αναψυκτικά και επηκολούθησεν σύσκεψις των γονέων μετά του Διευθυντού διά την εξεύρεσιν τρόπου επουλώσεως των ελλείψεων του σχολείου αίτινες συνίστανται εις τα απαραίτητα διδακτικά όργανα , έπιπλα, την συμπλήρωσιν προσωπικού, την θέρμανσιν, την δημιουργίαν ανθοκήπου κ.λπ.

Κατά το έτος 1927 παραχωρήθηκε στη Σχολική Εφορεία του Σχολείου έκταση του δημοσίου 1700 τ. μ. περίπου για την ανέγερση διδακτηρίου τύπου 3/θ . Την περίοδο 1927-1930 ολοκληρώθηκε ο παραπάνω τύπος σχολείου με λιθόκτιστο διδακτήριο με διάδρομο, αποθήκη και δυο γραφεία.

Οι αρχικές διαστάσεις του διδακτηρίου:  μήκ. 35μ. πλάτ. 9,85 και ύψος 6μ 

Έφερε :

αίθουσες διδασκαλίας 3 διαστάσεων α) 8,45χ5,45χ4,10 β)7,40χ5,45χ4,10 και γ) 8,45χ5,45χ4,10, ένα γραφείο διαστάσεων 4χ2,75χ4,10,  δύο βοηθητικούς χώρους με διαστάσεις αντίστοιχα  4χ5,50χ4,10 και 2,75χ2,75χ4,10 διαδρόμους 25,10χ2,75χ4,10 και 7χ4,45χ4,10και αποχωρητήρια 10 θέσεων. 

Ήταν μονώροφο και κτισμένο από οπτόπλινθους, ασβέστη και τσιμέντο. Ανεγέρθη με δαπάνη του κράτους (150.000 δρ.) επί  Διευθυντού  του σχολείου  Χρ. Κωνσταντού και επιθεωρητών Κ. Ξυδιά και Ι. Τσιώτρα .Με την αρ. 56/30-1-1930 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας  επί Δημάρχου Αστ. Αλλαμανή περιήλθε στην κυριότητα του σχολείου το υπάρχον σήμερα οικόπεδο (74χ71,65) εκτάσεως 5.300 τ.μ.

 Από βιβλίο συγγραφής Ιστορίας του Σχολείου το οποίο είναι ανυπόγραφο, αλλ’ εκ του γραφικού χαρακτήρα συνάγεται ότι είναι από τον μακροβιότερο Διευθυντή του Σχολείου Σούγγαρη Μιχαήλ (1941-1959), και συνεπώς κοντά στην πραγματικότητα, διαβάζουμε:

«…Ως νεόκτιστον σχολείον ετελειοποιήθη και τη φροντίδι του διδακτικού προσωπικού επλουτίσθη με πολλά εποπτικά μέσα διδασκαλίας Θρησκευτικών, Φυσ. Ιστορίας και με ολίγα Φυσ. Πειραματικής.

Ατυχώς όμως εν τοιούτον ωραίον κτίριον δεν διετηρήθη επί πολλά έτη. Κατά τον δεύτερον Παγκόσμιον  και ιδίως μετά το έτoς 1940 λόγω της εμπολέμου καταστάσεως επιτάχθη πολλάκις παρά των στρατευμάτων (Σέρβων, Ελλήνων) και κατόπιν των της κατοχής(Ιταλών, Γερμανών, ανταρτών και πάλιν Ελληνικού Στρατού) τα οποία επέφερον μεγάλην καταστροφήν εις το κτίριον, κατέστρεψαν τα εποπτικά μέσα, έπιπλα, βιβλιοθήκην κλπ.

Ιδίως τα θρανία και λοιπά έπιπλα από την συχνήν μετακόμισιν άλλοτε εις την εκκλησίαν και άλλοτε λόγω του ότι ήσαν εκτεθειμένα εις τας καιρικάς μεταβολάς, κατεστράφησαν.

 Επί 8/ετίαν περίπου το κτίριο ευρίσκεται στα χέρια στρατευμάτων και το σχολείο μας στεγαζόταν στην εκκλησία  της ενορίας και λειτούργησε πλημμελώς.

Κατά τον Οκτώβριο του έτους 1948 μας παρεδόθη το κτίριο και από τότε βαθμιαίως άρχισε η επούλωση των πληγών (επιδιορθώσεις, κατασκευή απαραιτήτων επίπλων, συντήρηση, περίφραξη αυλής κλπ.).Το σχολείο μας προ του έτους 1940 επειδή είχε αριθμό μαθητών που  ανήρχετο σε τριακοσίους κατά το έτος 1942 και επί Πρωθυπουργίας κ. Ράλλη προήχθη εις 5/ τάξιο. Δεν λειτούργησε ως πεντατάξιο επί πολύν χρόνο, διότι μετά την απελευθέρωση 1944-45, και ότε Υπουργός Οικονομικών ανέλαβε ο κ. Βαρβαρέσος υποβιβάσθη και πάλιν εις 3/τάξιον και λειτούργησε ως τοιούτον μέχρι του έτους 1952.

Με την ενέργεια της Σχολικής Εφορείας των γονέων και κηδεμόνων και με την καλή θέληση των εκπροσώπων του Νομού οι οποίοι πολλάκις ενοχλήθησαν και εκ μέρους της Σχ. Εφορείας  και εκ μέρους πλήθους γονέων και κηδεμόνων, πρωτοστατούντος πάντοτε του διευθυντού του σχολείου Σούγγαρη Μιχαήλ, προήχθη εις 6/τάξιον διά Β. Διατάγματος της 7-12-1952  και δημοσιευθέντος εις το υπ’ αριθ. 295/10-10-1952 ΦΕΚ. Έκτοτε δε λειτουργεί ως  6/τάξιον Ε΄ Δημοτικό Σχολείο, με τρεις οργανικές θέσεις δημ/λων και τρεις θηλέων.

«Εκ τούτου συμφώνως τω 13 Ν.Δ. 4247/1962 περί παραχωρήσεως δωρεάν κατά πλήρους ιδιοκτησίας δικαίωμα, η Σ.Ε. με την υπ’ αρ. 9/1-9-1966 πράξη της παραχώρησε στον Ο.Σ.Κ. έκταση του ανήκοντος εις αυτήν γηπέδου 4.300 τ.μ. την οποία ο ΟΣΚ αποδέχτηκε με την αρ. 380/24-9-1966 συνεδρίαση του Συμβουλίου του. Η παραπάνω δε έκταση φέρεται εγγεγραμμένη στο Υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας στον τόμο 113 και στην αρ. 482/4-11-1966 .

 Το 1967 προστέθηκαν στη Δ. πλευρά 4 προκατασκευασμένες αίθουσες διδασκαλίας

Σε καρτέλα του 1972 παρουσιάζεται το παλαιό κτίριο ως τύπου τετραθεσίου με διαστάσεις α)8,30χ7,10 β) γ) 8,30χ7,10δ) 8,30χ7,10 και γραφείο 7,15χ2,35 και τις 4 αίθουσες του λυόμενου  και διαστάσεις διαδρόμων 42,25χ2,50. Σύνολο αιθουσών διδασκαλίας 8.

Σε καρτέλα του 1981 παρουσιάζεται το διδακτήριο να έχει στο ισόγειο 4 αίθουσες  και στον α όροφο 5, έχει δηλ. προστεθεί ο όροφος, και προστίθενται και 2 αίθουσες, ως γ κτίριο, προφανώς στα δυτικά του. Δηλαδή έχουμε 1ο κτίριο το παλαιό με την προσθήκη του ορόφου ( αίθουσες 8 ), 2ο κτίριο τα λυόμενα ( αίθουσες4) και 3ο κτίριο αυτό που αρχίζει να προστίθεται στα Δ. (αίθουσες 2)

Στα 1987 αναφέρεται εκτέλεση εργασιών επισκευής της οροφής του διαδρόμου του Δ/ρίου.

Στα 2006 – 007 έγινε το νέο κτήριο του σχολείου δίπλα στο υπάρχον.

Με την απόφαση του Β.19254/1991 μεταβιβάστηκε αυτοδίκαια  η κυριότητα  της σχολικής μονάδας στο Δήμο Καρδίτσας με τη χειρόγραφη σημείωση : ένα οικόπεδο συνολικής έκτασης 5.250 τ.μ. το οποίο συνορεύει γύρω με δημοτικούς δρόμους και ότι, για το οικόπεδο, δεν υφίσταται τίτλος κυριότητας.

Προαγωγές …

1927-1940 ως 3/θ

1940-1948 η λειτουργία του ήταν ελλιπής και στεγαζόταν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Αναφέρεται ότι το 1942 επί Πρωθυπουργίας Ράλλη προήχθη σε 5/θ και μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς επί Υπουργού Οικονομικών κ. Βαρβαρέσου υποβιβάστηκε ξανά σε 3/θ.

1949-1952 ως3/θ.

Το 1952, μετά από μεγάλη προσπάθεια σχολείου, γονέων και εκπροσώπων του Νομού, προήχθη σε 6/θ (ΦΕΚ 295/10-10-1952.

Το 1962 προήχθη σε 7/θ ( ΦΕΚ 30/22-2-1962 τ. Β)

Το 1965 προήχθη σε 9/θ ( ΦΕΚ 123/29-6-1965,τ.Α)

Το 1975 προήχθη σε 11/θ ( ΦΕΚ658/ 21-6-1975, τ.Β)

Το 1977 προήχθη σε 12/θ (ΦΕΚ 289/16-9-1977, τ.Α)

Το 1989 ιδρύεται ως συστεγαζόμενο στο 5ο Δ. Σχ., το 16ο Δ. Σχ. (Π. Δ. 451/1989, ΦΕΚ 197/8-9-1989, τ.Α

Ορίσθηκε να λειτουργεί και ως Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο- Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου (1725/7-9-1999).

Κατάργηση των: 5ου, 16ου, Ρούσσου, Αμπελικού, Αγιοπηγής και σύσταση νέου με την ονομασία 5ο 12/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας με ΦΕΚ  ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010 & ΦΕΚ 1573/ΤΒ/27-6-2011 – 197/1989.

Προήχθη σε 13/θέσιο Ενιαίου Τύπου Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας ( Φ.Ε.Κ. οργανικότητας 2889/Β/17-07-2020).

Συστάθηκε μία οργανική θέσης εκπ/κού κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής ( Φ.Ε.Κ. 28/Α/10-03-1993) και δεύτερη οργανική θέση ( Φ.Ε.Κ. 1002/Β/2009 ).

Συστάθηκε μία οργανική θέση εκπ/κού ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας (Φ.Ε.Κ. 171/Α/20-10-1992 ).

Συστάθηκε μία οργανική θέση εκπ/κού ΠΕ07 – Γερμανικής Γλώσσας (Φ.Ε.Κ. 1921/Β/30-05-2018 ).

Συστάθηκε μία οργανική θέση εκπ/κού ΠΕ79.01 – Μουσικής (Φ.Ε.Κ. 169/Α/22-08-1995 ).

Συστάθηκε μία οργανική θέση εκπ/κού ΠΕ86 – Πληροφορικής (Φ.Ε.Κ. 1921/Β/20-05-2018 ).

Διατελέσαντες Διευθυντές της Σχολικής Μονάδας

Κωνσταντός Χρίστος από το σχ. έτος 1928-29 μέχρι το 1934-35 

Χατζή Βικτωρία ( αποχώρησε τον Μάρτη του 1960) από το σχ. έτος 1935-36 μέχρι το 1940-41

Σούγγαρης Μιχαήλ (αποχώρησε από την υπηρεσία αρχές του 1960) από το σχ. έτος 1941-42 μέχρι το 1958-59   

Παπαδημητρίου το Σούγγαρης σχ. έτος 1959-60.

Παπασωτηρίου Βασίλειος ανέλαβε τη δ/νση στις 28-1-1960 και αποχώρησε τον Απρίλη του 1961.

Πράντζος Θωμάς και Αμπαντζής Κ. από το σχ. έτος 1961-62 μέχρι το 1965-66  .

Καφαντάρης Ιωαν. από το σχ. έτος 1966-67 μέχρι το 1968-1969   .

Παπάς Σπ. από την αρχή του σχ. έτους 1969-70 μέχρι 25-11-1969.

Φυτσιλής Φ. από το σχ. έτος 1969(25-11)-70 

Μπουρναβέα από  το σχ. έτος          

Λέκκας Λάμπρος με την αρ. 96/25-1-1978 της Α Περ. Καρδίτσας ορίζεται προσωρινός Δ/ντής 

Ζούκας Γεώρ. από το σχ. έτος 1979—81 

Θώδη Πελαγία με την αρ. 706/11-6-1981της Α Περ. 

Νικολόπουλος Σπυρίδων 1987

Γκινής Σωτήριος με την αρ. 2396/28-11-1991 της Δ/νσης Π.Ε. 

Κοντούλης Θωμάς (1992-9)με την αρ. 1400/4-8-1992 της Δ/νσης Π.Ε. 

Με την αρ. 1618/19-9-1996 της Δ/νσης Π.Ε. προσωρινά ο Κοντούλης Θωμάς

Αναστασίου Ηλία με την αρ.1600/9-5-2001 παράταση της θητείας μέχρι 31-8-02.

Αναστασίου Παναγιώτης

Παππά Κυριακή

Ντανόπουλος Κων/νος

Κλήμος Γεώργιος

Κωτούλας Βασίλειος (01/09/2007- 31/08/2011)

Σιούρτος Γεώργιος (01/09/2011 – 15/05/2014)

Σαμαράς Ιωάννης, Αναπληρωτής Δ/ντής (16/05/2014 – 04/07/2014)

Τοζιόπουλος Δημήτριος (04/07/2014 – 18/08/2014)

Δημακόπουλος Ιωάννης (19/08/2014 – 31/7/2017)

Μπότας Αθανάσιος (01/08/2017-24/09/2018)

Γκλέζος Νικόλαος Αναπληρωτής Δ/ντής(25/09/2018-07/10/2018)

Τζιώτας Γεώργιος (08/10/2018 -22/12/2020)

Γανιάς Απόστολος, με την υπ’ αρίθμ. 1537/11-03-2021 Απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Διευθυντή, από 23-12-2020 μέχρι 09-05-2021. 

Μπότης Χρήστος, με την υπ’ αρίθμ. 2496/10-05-2021 Απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή, από 10-05-2021 μέχρι 18-06-2023.

Γκερμπεσιώτη Γραμματία, με την υπ’ αρίθμ. 27/19-04-2023 Απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή, από 19-06-2023 μέχρι σήμερα.